Remerciements pour 2023, Excellente année 2024

Misaotra Ny Tompo isika noho ny taona 2023, tamin'izay rehetra tanteraka, na tsia. Azontsika tsapain-tànana ny fombàn'Andriamanitra tamin'ny Asa rehetra,ary efa miandry antsika koa ny vina ho an'ny taona ho avy. Ary ho antsika sy ny ankohonantsika, dia teo koa ny fanatrehan' Ny Tompo ny antsimpirian'ny fiainantsika, noho ny tàna-maherin'I Jesosy Tompo. Mety nandalo zava-tsarotra ihany koa isika, tsy mbola miova anefa ny Tompo, ka mandray antsika ao anatin'ny fanavaozany ny teny fikasany ho ahy sy ho anao. Izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Sal.66.9

Ary ho amin'ny taona 2024 izao dia miantso antsika indray Ny Tompo Andriamanintsika hanatona Azy, ary mampanantena fitahiana manokana ho an'ny tsirairay, ary raiso ny fanapaha-kevitra mba tena hiankina amiNy, ary hatoky Azy.

Ary hoy ny mpanao salamo : Mamangy ny tany Hianao ka mahamando azy; mampahavokatra azy betsaka Hianao - Ny onin'Andriamanitra dia tondra-drano - Mamboatra vary ho an'ny olona Hianao; fa izany no famboatrao ny tany. Mahampoka ny tany voasa Hianao ka mampiravona azy; ranonorana mivatravatra no amontosanao azy; mitahy ny fitsimohany Hianao. Satrohanao voninahitra ny taona fitahianao; ary ny dianao mitete menaka. sal.65.9-11

Ho taom-pamokarana amin'ny lafiny rehetra ho an'ny fiangonana sy ho an'ny isam-batan'olona

Nous voulons remercier Notre Seigneur, dans tout ce que nous avons accompli, réalisé, ou non durant cette année 2023. Nous avons pu palper la main agissante de Dieu dans les oeuvres réalisées, mais aussi pour les projets de cette année. A nous personnellement, ainsi que pour notre foyer, Jésus a pu témoigner par Son assistance dans les moindres détails de nos vies, par Sa main puissante. Peut-être que nous avons traversé de période difficile, Le Seigneur est fidèle, et nous renouvelle son alliance et sa promesse, pour toi et moi.

Il a conservé la vie à notre âme,Et il n’a pas permis que notre pied chancelât. psaumes 66.9

Pour cette année 2024, Notre Seigneur Dieu nous suscite à lui faire confiance, et nous réserve des bénédictions à chacun de nous. Alors prenons la résolution de nous dépendre de Lui entièrement, et de Lui faire confiance. Le psalmiste déclare :

Ceux qui habitent aux extrémités du monde s’effraient de tes prodiges; Tu remplis d’allégresse l’orient et l’occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l’abondance, Tu la combles de richesses; Le ruisseau de Dieu est plein d’eau; Tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. psaumes 65.9-11

PSX_20240103_222904.jpg"

Imprimer E-mail